ออมสินบำนาญ 90/60
ข้อมูลทั่วไปตัวอย่างการฝากเงินคำนวณเงินฝาก

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว แบบออมสินบำนาญ 90/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบบำนาญที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • อายุผู้ฝาก 30 - 59 ปี บริบูรณ์
 • วงเงินสงเคราะห์ชีิวิตตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท
 • เลือกส่งฝากได้ตามสะดวก คือ รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน


 • ความคุ้มครอง
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ส่งเงินฝาก

 • รอบปีกรมธรรม์ที่ผุ้ฝากมีอายุ ความคุ้มครอง
  30 - 40 ปี 100% ของวงเงินสงเคราะห์
  41 - 50 ปี 150% ของวงเงินสงเคราะห์
  51 - 59 ปี 200% ของวงเงินสงเคราะห์


  ผลประโยชน์
 • รับเงินสงเคราะห์แบบบำนาญรายปี ปีละ 12.5% ของวงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึงอายุ 90 ปี
 • รับประกันการจ่ายเงินสงเคราะห์แบบบำนาญ 15 งวด
 • หากผู้ฝากเสียชีวิตระหว่างการรับเงินสงเคราะห์ แบบบำนาญในช่วงรับประกัน 15 ปี ธนาคารฯ
  จะจ่ายเงินสงเคราะห์แบบบำนาญในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสงเคราะห์แบบบำนาญส่วนที่เหลือ
 • การลดหย่อนภาษีประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วอีก 200,000 บาท ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินเมื่อรวมกับ
  กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท


 • สิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์ ก่อนรับบำนาญ
 • สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้ตามมูลค่าเงินสด
 • สามารถใช้หักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามประกาศกรมสรรพากร
 •  

  สมัครใช้บริการ